اشتراکی را انتخاب کنید که مناسب شما باشد

نیاز شما برطرف نمی شود؟ با ما تماس بگیرید.

پایه

0 تومان
همیشگی
 • ثبت 500 بازدید کننده یکتا
 • هر ماه 10 ویدیوی بازدید کننده
 • امکان ایجاد 1 هدف
 • امکان ایجاد 1 اپلیکیشن
 • ثبت رویداد بصورت نامحدود
 • عدم استفاده از پیام هدفمند
 • عدم استفاده از مانیتورینگ
 • عدم مدیریت تیمی
ثبت نام

استارتاپ

39 هزار تومان
ماهیانه
 • ثبت 7 هزار بازدید کننده یکتا
 • هر ماه 2 هزار ویدیوی بازدید کننده
 • امکان ایجاد 20 هدف
 • امکان ایجاد 2 اپلیکیشن
 • ثبت رویداد بصورت نامحدود
 • امکان استفاده از پیام هدفمند
 • امکان استفاده از مانیتورینگ
 • امکان مدیریت تیمی
ثبت نام

حرفه ای

99 هزار تومان
ماهیانه
 • ثبت 35 هزار بازدید کننده یکتا
 • هر ماه 5 هزار ویدیوی بازدید کننده
 • امکان ایجاد 50 هدف
 • امکان ایجاد 3 اپلیکیشن
 • ثبت رویداد بصورت نامحدود
 • امکان استفاده از پیام هدفمند
 • امکان استفاده از مانیتورینگ
 • امکان مدیریت تیمی
ثبت نام

تجاری

249 هزار تومان
ماهیانه
 • ثبت 100 هزار بازدید کننده یکتا
 • هر ماه 10 هزار ویدیوی بازدید کننده
 • امکان ایجاد 100 هدف
 • امکان ایجاد 3 اپلیکیشن
 • ثبت رویداد بصورت نامحدود
 • امکان استفاده از پیام هدفمند
 • امکان استفاده از مانیتورینگ
 • امکان مدیریت تیمی
ثبت نام